Catalogue of cloud services of Gov cloud SR
V1.0 Beta

Service provider

Provider  
   Ardaco, a.s.
company ID  
   35 829 036
Address 1  
  Polianky 5
Address 2  
  NULL
Town  
  Bratislava
ZIP  
  841 01
Phone  
  
Mobil   
  
email  
  
Description/commnets  
  NULL
  

Cloud zervices of
Total Records: 2
 


87 SaaS U1

01-QSign Konverzia - zaručená konverzia


Ardaco, a.s.
QSign Konverzia je služba, ktorá umožňuje prevod dokumentov jednotlivo, alebo aj hromadne (hromadná konverzia), z listinnej do elektronickej podoby a naopak. Prevod dokumentov je vykonávaný postupom pre zaručenú konverziu podľa Zákona č. 305/2013 Z. z. (o e-Governmente) s cieľom zachovania právnych účinkov pôvodného dokumentu a jeho použiteľnosti na právne úkony.

Služba pozostáva z aplikácie pre zaručenú konverziu, ktorá je poskytovaná ako služba prostredníctvom webového rozhrania bez potreby inštalácie v prostredí zákazníka a klientskej aplikácie QSign pre tvorbu a overovanie kvalifikovaných elektronických podpisov. V prípade záujmu je systém zaručenej konverzie dostupný aj ako inštalačný balík pre nasadenie vo vlastnom prostredí.

Zaručená konverzia je postup, pri ktorom je celý, bežne zmyslami vnímaný, informačný obsah pôvodného dokumentu transformovaný do novovzniknutého dokumentu inej podoby (elektronickej/listinnej) alebo iného formátu elektronickej podoby.
Účelom zaručenej konverzie je zabezpečenie prevodu medzi listinnou a elektronickou podobou dokumentov alebo elektronickými podobami dokumentov s rôznymi formátmi tak, aby novovzniknutý dokument neoddeliteľne spojený s osvedčovacou doložkou mal rovnaké právne účinky a mohol byť použitý rovnako na právne účely ako pôvodný dokument.
Výpočtový a aplikáčný hosting QSign, konverzia, zaručená, ardaco C1I1A1

 
 


88 SaaS U1

QSign - Služba elektronickej komunikácie s ÚPVS (U1 / SaaS / privátny cloud)


Ardaco, a.s.
QSign - Služba elektronickej komunikácie s ÚPVS je integračná služba umožňujúca najmä automatizované prijímanie správ alebo skupiny správ od tretích osôb určených pre koncových konzumentov a odosielanie správ alebo skupiny správ koncových konzumentov pre ním určené subjekty.

Integračný konektor umožňuje pripojenie koncových konzumentov na elektronické schránky formou služby, bez potreby priamej integrácie na ÚPVS. Pripojenie koncového konzumenta je realizované na základe splnomocnenia. Použitím integračného konektora je koncový konzument, resp. dodávateľ jeho informačného systému odbremenený od potreby realizovať vlastnú integráciu voči ÚPVS (vypracovanie a podpis dohody o integračnom zámere a ďalšie procesné náležitosti).

Daná služba je realizovaná formou webovej služby (WS) s presne definovaným WSDL a potrebnou dokumentáciou , pričom umožňuje efektívne napojenia aj na súvisiace služby napr.: automatizované spustenie podpisovania QSign.

Jeho primárne úlohy sú:
autentifikácia autentifikačným certifikátom,
mapovanie autentifikačného certifikátu a eDesk identít
poskytovanie WS pre overenie stavu Identity (iba OVM)
poskytovanie WS pre odosielanie správ do eDesk
poskytovanie WS pre získanie zoznamu prijatých správ, samotnej správy a o informovaní o spracovaní správ
dočasné úložisko neprevzatých prijatých správ z EPO (eDesk)
služba poskytujúca časové pečiatky ÚPVS (iba OVM)
Message queuing and processing QSign, Služba elektronickej komunikácie, ÚPVS C1i1A1

 
 

Vendor_services

U1

IaaS    0
PaaS    0
SaaS    2
 

U2

IaaS    0
PaaS    0
SaaS    0
 

U3

IaaS    0
PaaS    0
SaaS    0