Catalogue of cloud services of Gov cloud SR
V1.0 Beta

Service provider

Provider  
   ANASOFT APR, spol. s r.o.
company ID  
   31 361 552
Address 1  
  Mlynská dolina 41
Address 2  
  
Town  
  Bratislava
ZIP  
  811 02
Phone  
  
Mobil   
  
email  
  
Description/commnets  
  
  

Service
Request Nr.
   
Service name Služba podpory schvaľovania dotácii v informačnom systéme schvaľovania dotácií (ISSD - SaaS) 
   
Service model SaaS 
   
Certification level (U1, U2, U3) U1 
   
Service Category Data warehousing 
   
Service clasification (CIA) C1I0A0 
   
Key words SaaS 
   
Poskytovateľ služby Anasoft APR, spol. s r.o.
Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava, SR
IČO: 313 61 552
DIČ: 2020345778
štatutárny zástupca Ing. Stanislav Čekovský - konateľ
Právnická osoba je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddieli Sro, vo vložke č. 6042/B  
   
Prevádzkovateľ služby Anasoft APR, spol. s r.o.
Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava, SR
IČO: 313 61 552
DIČ: 2020345778
štatutárny zástupca Ing. Stanislav Čekovský - konateľ
Právnická osoba je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddieli Sro, vo vložke č. 6042/B  
   
Service description Služba je zameraná na elektronizáciu žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu v zmysle osobitných zákonov a proces ich hodnotenia. 
   
Používatelia služby Určená je pre všetky zainteresované subjekty, ktoré sú súčasťou procesu schvaľovania a prideľovania dotácií zo štátneho rozpočtu.

Služba umožňuje interným a externým používateľom ISSD využívať širokú škálu podporných nástrojov pre elektronizáciu procesu prijímania žiadostí o dotácie, proces ich formálneho a obsahového posudzovania, hodnotenie žiadostí formou paralelného alebo sériového hodnotenie hodnotiteľmi s rôznou odbornosťou, členmi komisií v rôznych funkciách v rámci komisie, tvorbu zmluvných dokumentov so žiadateľom, procesy finančného vysporiadania a vyúčtovania poskytnutých prostriedkov. ISSD je vybudovaný ako informačný systém, ktorý je v súlade Výnosom o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. (napr. verejnosť, školy, zriaďovatelia, organizácie)  
   
Technologie Sluzby Dot.net aplikácia,
OS Linux – free verzia
Exporty do definovaných štruktúr (xml, csv, pdf)
Internetové prehliadače  
   
Parametre ceny Podľa počtu vyžadovaných grantových schém
Podľa počtu požadovaných zdrojov
Podľa cenníka v rámci rámcovej zmluvy  
   
Parametre monitorovania Dostupnosť minimálne 99,1%,
SLA parametre služby uvedené v rámci rámcovej zmluvy  
   
Komentár   
 

Certified

U1

IaaS    41
PaaS    89
SaaS    60
 

U2

IaaS    27
PaaS    43
SaaS    51
 

U3

IaaS    45
PaaS    129
SaaS    41